Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Definities
a. MeeK interieur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als MeeK interieur onder nummer 72005483, gevestigd aan Rosandeweg 3, 6905 DR te Zevenaar.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met MeeK interieur een overeenkomst sluit.
c. Overeenkomst: de opdracht overeenkomst tussen de opdrachtgever en MeeK interieur.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met MeeK interieur. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met MeeK interieur komt tot stand wanneer er aan MeeK interieur schriftelijk dan wel per mail akkoord is gegeven op de offerte. Na ontvangst van de aanbetaling van opdrachtgever aan MeeK interieur is de opdracht een feit.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst met MeeK interieur in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene voorwaarden.
2.3 Op alle overeenkomsten gesloten met MeeK interieur is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 MeeK interieur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.2 Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MeeK interieur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 Voor een optimale uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat zowel MeeK interieur als de opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.
4.2 Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MeeK interieur zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MeeK interieur de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal MeeK interieur daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.6 Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. MeeK interieur zal de opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van MeeK interieur worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw en excl. reiskosten.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van MeeK interieur zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden. MeeK interieur behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.
5.3 MeeK interieur behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.
5.4 Mondelinge gemaakte afspraken en bedingen binden MeeK interieur eerst nadat deze schriftelijk of per email door MeeK interieur zijn bevestigd.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MeeK interieur op de factuur aan te geven wijze. Bij een opdracht dient 50% van het totale bedrag per vooruitbetaling te worden voldaan. Na ondertekening van de offerte en na ontvangst van de vooruitbetaling gaat MeeK interieur voor de opdrachtgever aan het werk.
6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de gehele betaling over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Personal shopping

7.1 Er is sprake van personal shopping wanneer MeeK interieur de voorgestelde producten aanschaft voor de opdrachtgever.
7.2  Met het schriftelijke akkoord op de “personal shopping list” geeft de opdrachtgever akkoord op het uitvoeren van de dienst.
7.3 MeeK interieur vraagt een voorschot van 100% van de aanschafwaarde van alle producten. Na ontvangst van de betaling van dit voorschot gaat MeeK interieur over tot het aankopen van de producten
7.4 Levertijden en prijzen die aangegeven zijn in de “personal shopping list” zijn een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verleend.
7.5 Indien tijdens het proces blijkt dat het voorschot niet voldoende is voor alle aankopen, dan bespreekt MeeK interieur met de opdrachtgever de aanpak.
7.6 MeeK interieur is niet bevoegd om zonder akkoord van de opdrachtgever het aangegeven aankoop budget te overschrijden.
7.7. MeeK interieur heeft een breed netwerk van fabrikanten en groothandels. MeeK interieur fungeert igv deze dienst als winkel. De opdrachtgever betaald de aankopen aan MeeK interieur.
7.8 MeeK interieur onderhoudt het contact met de leverancier van de producten. Levertijden worden door MeeK interieur bewaakt.
7.8 Het levermoment van de producten wordt in overleg met de opdrachtgever overeengekomen. Indien anders overeengekomen is MeeK interieur niet aanwezig op het moment van levering van de producten.
7.9 In geval van een klacht neemt de opdrachtgever contact op met MeeK interieur. MeeK interieur neemt de klacht op met de fabrikant en is verantwoordelijk voor een goede afhandeling richting opdrachtgever.

Artikel 8 Eigendomsrecht, gebruik en licentie

8.1 In het kader van de geleverde diensten van MeeK interieur blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van MeeK interieur, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van MeeK interieur openbaar te maken of te verveelvoudigen.
8.3 MeeK interieur heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MeeK interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan MeeK interieur worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is MeeK interieur niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
9.2 MeeK interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MeeK interieur is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 MeeK interieur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Indien MeeK interieur desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht MeeK interieur tijdens het werk in een woning schade aanbrengen aan het interieur dan beschikt MeeK interieur over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van evt. kosten.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar MeeK interieur geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.
10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van MeeK interieur opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien MeeK interieur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

Artikel 11 Klachtenregeling

11.1 Klachten dienen 30 dagen na ontvangst van het geleverde per brief of mail kenbaar te zijn gemaakt aan MeeK interieur.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal MeeK interieur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door MeeK interieur worden aangepast tot een lager bedrag.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1 MeeK interieur is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 MeeK interieur behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit, tenzij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan.

Pin It on Pinterest